در این سایت مدرسه راهنمایی شهید حسین فهمیده به ثبت رسیده است.

ماه

هفته

صفحه

       موضوع و اهداف

فعالیتها

 

مهر

اول

1تا5

تعییین اعداد اول –آشنایی با روش غربال

حل کار در کلاس

دوم

7تا10

حل مسیله – تناسب معکوس-توان وقواعد آن

تمرین وحل کار در کلاس

سوم

13 تا18

یادآوری جذر- جذرتقریبی-جذر اعشاری-امتحان جذر

//  //      //      //

چهارم

19 تا21

مجموعه اعداد صحیح-نوشتن آنها به صورت دیگر

//  //-امتحان ماهانه

 

آبان

اول

22تا30

یادآوری جمع وتفریق اعداد صحیح –معرفی اعداد گویا –محور گویا تساوی کسرها

کار در کلاسها

دوم

32تا39

یادآوری چهارعمل اصلی اعداد گویا-بردار ومختصات نقطه وبردار- تساوی بردار

// //   //-تابلومختصات

سوم

41تا47

جمع بردارها- روش مثلث ومتوازیالاضلاع ضرب عدد در بردار –بردارهای واحد

تمرینها و کاردرکلاس

چهارم

22تا47و49تا50

امتحان ماهانه-کاربرد حروف- ساده کردن عبارات جبری

// ///     //

 

 

آذر

اول

52تا62

پیدا کردن مقدار عددی عبارت- ضرب دو عبارت جبری وساده کردن –معادله وحل آن –حل مسیله معادله

//  // -تمرینهای بیشتربانمونه سوال

دوم

66تا75

هندسه1 –دایره –وضع خط ودایره –زاویه مرکزی

زاویه محاطی –تقسیم دایره –چندضلعی های منتظم

// // -پرگار –تمرینات قبلی

سوم

77تا82

رابطه فیثاغورس-مفهوم این رابطه وعکس آن –پیدا کردن ضلع مجهول مثلث وحل مسیله با این رابطه

کار دستی بچه ها –کار در کلاس وتمرین

چهارم

1تا82و84تا86

امتحان آمادگی از کل کتاب – ورفع اشکال سوالات امتحان – دوران و نمادهای دوران

کار دستی بجه ها

 

دی

اول

84تا86

ادامه دوران ومجموعه دورانهای شکل

کار در کلاسها وتمرین

دوم

89تا93

حل تمرینات دوره ای توسط دابش آموزان – حل نمونه سوال امتحانی برای آمادگی امتحان نوبت اول

....................

سوم

...........................

..........................................................................

...................

چهارم

................

امتحانات نوبت اول ........................................................

....................

 

 

بهمن

اول

94تا100

مجموعه اعداد حقیقی- محور ونمایش اعداد حقیقی

آمار- دسته بندی دادها – رسم نمودار ستونی

حل کار در کلاس و تمر ینها

دوم

101تا103

میانگین – متوسط دسته – محاسبه میانگین با جدول

کار درکلاس – پروژه وتمرین

سوم

104تا108

معادله خط-رابطه ی طول وعرض نقاط معادله ی خطی که از مبدا بگذرد – رسم خط مبدا گذر

کار در کلاس وتمرین

چهارم

109تا112

معادله ی خط غیر مبدا گذر- رسم خط غیر مبدا گذر

// //       //         // //

 

 

اسفند

اول

113تا115

شیب و عرض از مبدا خط 2- نوشتن معادله که شیب وعرض از مبدا آن مشخص باشد –

تمرینهای کتاب وتمرین تکمیلی

دوم

117تا120

صورت دیگر خط 2- رسم آن – پیدا کردن شیب وعرض از مبدا آن – خطهای موازی

//    //    //    وامتحان

سوم

121تا123

دستگاه معادلات خطی وحل آن- وحل مسیله با دستگاه

 کار در کلاس وتمرین

چهارم

127تا129

هندسه 2- خطوط موازی با فاصله مساوی- تقسیم پاره خط به قطعات مساوی با خطوط موازی

// //     // //

 

فروردین

اول

........................

..........................................................................

.......................

دوم

................

.........................................................................

.......................

سوم

131تا133

قضیه تالس وعکس آن وصورت دیگر این قضیه

کار در کلاس و تمرینات

چهارم

135تا142

شکلهای متشابه و کاربرد تشابه – تشابه دو مثلث

// //        // //

 

اردیبهشت

اول

131تا142

تالس وتشابه به صورت تمرینات مختلف تکمیل میشود

امتحان تکمیلی

دوم

145تا149

حجم هرم – مخروط کره – محاسبه حجم آنها

تمیرینات و شکلهای دست ساخته بجه ها

سوم

.....................

دوره کردن مطالب مختلف کتاب با نمونه سوال

.....................

چهارم

.......................

///              ///                    ////                  ////

......................

خرداد

امتحانات 

نوبت دوم

........................................................................

......................

                                                                     

                                                                                   بودجه بندی سالانه درس ریاضیات پایه سوم

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 21:38  توسط   |